Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Oddziału

Zarząd kieleckiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce zwołuje w dniu 17 marca 2024 r. o godzinie 12:00, Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Oddziału, które odbędzie się w biurze oddziału.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Powołanie Komisji Mandatowej i Wnioskowej
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania (do wglądu w siedzibie Oddziału)
 7. Sprawozdanie z działalności :
  Zarządu Oddziału
  Oddziałowej Komisji Hodowlanej
  Oddziałowej Komisji Szkolenia Psów
 8. Sprawozdanie finansowe
 9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
 10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
 11. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami
 13. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi
 14. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący
 15. Wybór Delegatów17.Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów
 16. Wolne wnioski
 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Na zebranie należy zabrać legitymację członkowską z aktualnie opłaconą składką , której wysokość za rok 2024 wynosi 100 zł

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *