Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zapraszamy wszystkich członków kieleckiego oddziału Związku Kynologicznego w Polsce na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się 18.03.2023 o godz. 12:00 w siedzibie oddziału.

W Walnym Zebraniu mają prawo uczestniczyć:
– z głosem decydującym – pełnoletni członkowie zwyczajni, posiadający co najmniej roczny staż w Związku; przed rozpoczęciem obrad otrzymują oni mandat, który kwitują na liście obecności,
– z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych Związku, zaproszeni goście oraz członkowie zwyczajni, nie spełniający powyższych wymogów. W obradach Walnego Zgromadzenia nie mogą brać udziału osoby zawieszone w prawach członka Związku.
Warunkiem uczestnictwa w zebraniu jest opłacona składka za rok bieżący.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4. Powołanie Komisji Mandatowej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdania z działalności:
– Zarządu Oddziału,
– Oddziałowej Komisji Hodowlanej
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
13. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Data publikacji na stronie: 03.03.2023

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *